پنل ارسال پیامک : خانه

در حال بارگزاری

تعرفه پیامک

تعرفه پیامک مشتری

تعرفه 1000 ( ریال ) تعرفه 3000 ( ریال ) تعرفه 5000 ( ریال ) میزان خرید ( ریال )
145 145 107 200.000 الی 2.000.000
140 142 107 2.000.001 الی 5.000.000
107 108 107 5.000.001 الی 10.000.000
107 107 107 10.000.001 الی 20.000.000
107 107 107 20.000.000 الی 40.000.000
107 107 107 40.000.001 الی 80.000.000
107 107 107 80.000.001 الی 150.000.000
107 107 105 150.000.000 الی 250.000.000
میزان خرید بالای تعرفه های فوق بصورت مذاکره میباشد

تعرفه پیامک نماینده

تعرفه 1000 ( ریال ) تعرفه 3000 ( ریال ) تعرفه 5000 ( ریال ) میزان خرید ( ریال )
- 147 107 2میلیون الی 6 میلیون
- 147 107 6 میلیون الی 10 میلیون
- 137 107 10 میلیون الی 30 میلیون
- 137 107 30 میلیون الی 50 میلیون
- 127 107 50 میلیون الی 80 میلیون
- 117 107 80 میلیون الی 120 میلیون
- 107 107 120 میلیون الی 180 میلیون
- 107 107 180 میلیون الی 250 میلیون
- 107 107 250 میلیون الی 400 میلیون